• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Дизајн и екологија (са ДУМ)
Дизајн и екологија (са ДУМ) ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0127
др Ненад Зрнић
, редовни професор
дипл.инж.маш. Милош Ђорђевић, сарадник-истраживач
Обавезни
6
Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

Циљеви:
Основни циљ предмета је постизање компетенција и академских вештина из области еко дизајна и концепта одрживог развоја производа. Циљ је овладавање методологијама дефинисања стратегија побољшања производа и смањење штетног утицаја производа на околину, као и разумевање утицаја производа на животну средину кроз цео његов животни циклус и иновативан приступ добијању еколошки унапређеног производа.

Исходи:
Савладавањем студијског програма студент стиче способности да овлада стратегијама еко дизајна за добијање иновативних решења за еколошко побољшање производа у оквиру рада на развоју производа. Студент овладава знањима, алатима и практичним способностима добијања одрживог производа, и стиче способност праћења еколошких директива и комуникације са организацијама које намећу еколошке захтеве.

Садржај теоријска настава:
Увод у Еко Дизајн, основни појмови и терминологија, утицај производа на околину, утицај естетике производа. Стратегије Еко Дизајна, моделирање производа, препоруке за избор материјала са малим утицајем на околину, утицај производних технологија, транспорта и паковања, као и енергије на дотрајалост производа. Процена животног века производа, методологије утицаја на околину, практични примери. Еколошка комуникација и мере ЕУ за заштиту животне средине, директиве, еко ознаке и декларације. Примена Еко Дизајна за побољшање постојећег производа. Дизајн за одлагање и рециклирање дотрајалих производа, дизајн за минимизацију отпада, дизајн за демонтажу дотрајалих уређаја.

Садржај практична настава:
Терминологија Еко Дизајна. Примери утицаја производа на околину и естетика. Примери стратегија еко дизајна. Примери анализе животног века производа с аспекта Еко Дизајна. Примери побољшања постојећег производа. Примери одлагања и рециклирања дотрајалих производа. Рачунарски алати Еко Дизајна, обука и рад у рачунарском алату ECODESIGN PILOT+ Assistant+ЕЕG, добијање побољшаног производа кроз неколико фаза које обухватају идентификацију производа, стратегије Еко Дизајна и конкретне мере за побољшање.

Литература:
 • Ostad ECODESIGN Sustainable Product Development, Vienna University of Technology, 2006, КСЈ.
 • Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2009, ДВЛ.
 • Рачунари са интернет конекцијом, Лабораторија 455, ИКТ/ЦАХ   

Просторија:
 • Лабораторија 455

Програмски пакет:
 • Софтвер ECODESIGN PILOT+ Assistant+ЕЕG, TU Wien, ИКТ/ЦСП 

Фонд часова
 • Aктивнa наставa: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[1.07];
 • Други обл. наставе: [0.93];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава: Аудиторне вежбе: 11; Лабораторијске вежбе: 14; Консултације: 5;
 • Провера знања: Оцена лаб. извештаја: 4; Оцена колоквијума: 6;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 10 усмени 30
лабораторијска вежбања 20
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 0
тест/колоквијум 40