• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Фабричка постројења и техничка логистика
Фабричка постројења и техничка логистика ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0187
доц. др Ненад Косанић, доцент
доц. др Ненад Косанић, доцент
Обавезни
6
Неопходни одслушани предмети: Математика 3, Транспортни уређаји, Основе металних конструкција у машиноградњи

Циљеви:
Основни циљ предмета је увођење студента у логику пројектовања фабрика, фабричких постројања, транспортних и складишних система. Осим тога, циљ предмета је и развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектавања система који на најбоњи могуће начин треба да допринесу укупној ефикасности производње, складиштења и услужних делатности, доприносећи тако укупном степену развијености привреде земље.

Исходи:
Студент је уведен у логику пројектовања и основне математичке моделе који се користе у моделирању производних, транспортних и складишних процеса у фабрикама, фабричким постројањима, транспортним и складишним система . Студент је обучен да одреди најважније перформасе система и подсистема, који представљају меру успешности пројектних решења, тј. степен испуњења циљева постављених пројектанту.

Садржај теоријска настава:
Системски приступ у пројектовању. Изградња објеката. Израда и прикупљање предпројектне документације. Пројектни задатак. Основни типови програма производње. Обим производње и технички капацитет. Састав фабрике. Документација технолошког пројекта. Поступак пројектовања. Режими рада производних система. Фонд времена рада. Прорачун потребног броја машина и опреме. Прорачун броја радних места. Прорачун потребне радне снаге и потребних површина. Основне карактеристике размештаја опреме и простора. Дефиниција, област примене и основне карактеристике флексибилних производних система. Модели за размештај опреме и простора. Кретање материјала. Основни принципи управљања ланцем снабдевања. Основне карактеристике чворних тачака. Основне поставке теорије редова чекања. Модели за анализу кретања материјала. Основи елементи потребни за решење размештаја опреме и простора. Снабдевање енергијом. Грејање, проветравање и отпрашивање. Ситуациони план.Разрада и примери предаваног градива.

Садржај практична настава:
Избор модела теорије редова чекања, којим се моделира карактеристичан производни или транспортни процеса, са израчунавањем свих излазних параметара и њихова провера на рачунару. Израда технолошког процеса ливнице: Избор уређаја и машина у топионици са основним прорачунима; Избор технологије и прорачун потребног броја машина и уређаја одељења за припрему песка за калуповање; Избор технологије и прорачун потребног броја машина и уређаја одељења за припрему песка за језгра; Прорачун потребних капацитета одељења за чишћење одливака, избор основних уређаја и машина одељења; Пројектовање складишта ливнице; Прорачун неког од уређаја прекидног и непрекидног дејства у изабраном одељењу ливнице; Израда диспозиционог решења ливнице и диспозиционог решења само једног одељења. Консултације о проблемима, начинима решавања и препорукама за решавање и моделирање задатка пројектовања подсистема или система фабрика, фабричких постројења, транспортних, складишних и логистичких система.

Литература:
 • Ђ. Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993, КДА
 • Ђ. Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998; КДА
 • Ђ. Зрнић, Д. Савић, Симулација процеса унутрашњег транспорта, МФ Београд, 1997; КДА
 • Ђ. Зрнић, Д. Петровић, Збирка решених задатака из фабричких постројења, МФ Београд, 1992. ЗЗД; 1

Фонд часова:
 • Активне настава: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[1.8];
 • Други обл. наставе:[0.2];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава:Лабораторијске вежбе: 3; Израда пројекта: 25; Консултације: 2;
 • Провера знања:Оцена лаб. извештаја: 2; Оцена пројекта: 5; Оцена колоквијума: 3;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 0
лабораторијска вежбања 20
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 20
тест/колоквијум 30