• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Металне конструкције у машиноградњи
Металне конструкције у машиноградњи ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0910
др Влада Гашић, доцент
др Влада Гашић, доцент
Обавезни
6
Неопходни одслушани предмети: Математика 1, Отпорност материјала
Пожељни одслушани предмети: Основе металних конструкција у машиноградњи

Циљеви:
Основни циљ предмета је увођење студента у прорачун металних конструкција за широк спектар машина за механизацију (рударске, транспортне и грађевинске машине, жичаре и лифтови). Такође, циљ предмета је развој иновативних способности студента у смислу пројектовања лаких а поузданих конструкција, тј. рационалних конструкција.

Исходи:
Студент проширује фундаментална знања из области прорачуна носећих конструкција машина за механизацију, у смислу идентификације специфичних напонских стања које у одређеним случајевима могу да изазову лом конструкција.

Садржај теоријска настава:
Теорија еластичности са основним формулацијама и претпоставкама. Слободно увијање штапова кружног попречног пресека. Слободно увијање затворених танкозидих профила. Слободно увијање танкозидих отворених профила. Секторска координата. Промена тангенцијалних напона дуж контуре танкозидог профила. Промена тангенцијалних напона дуж контуре танкозидих отворених профила услед тангенцијалних сила. Центар савијања. Разлике између слободног и ограниченог увијања, напонска стања и утицаји код ограниченог увијања. Деформација, депланација и нормални напон ограниченог увијања, Бимомент. Главна секторска координата. Центар увијања. Диференцијална једначина за одређивање угла увијања по јединици дужине, конвенције о знаку партикуларног решења, Доказ напона у условима ограниченог увијања.

Садржај практична настава:
Различити танкозиди отворени профили: прорачун тежишта, момената инерције контуре, статички момент одсечака контуре, помоћна секторска координата, центар савијања, главна секторска координата, секторски статички момент контуре и главни секторски момент инерције контуре. Различити носачи под дејством оптерећења и пресеком танкозиди отворени профили: промене угла увијања, момената увијања и бимомента дуж носача, тангенцијални напони услед ограниченог увијања, нормални напон услед ограниченог увијања, доказ напона у критичном пресеку и приказивање промене карактеристичних напона по контури. Одређивање положаја центра савијања помоћу одговарајуће софтверске подршке.

Литература:
 • Зоран Петковић, Металне конструкције у машиноградњи 2, Машински Факултет Београд, 2005, КПН
 • Скрипте

Фонд часова:
 • Фонд часова активне наставе: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[1.67];
 • Други обл. наставе: [0.33];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава:Аудиторне вежбе: 20; Лабораторијске вежбе: 5; Израда рач. задатака: 5;
 • Провера знања:Преглед и оцена рач. задатака: 4; Оцена колоквијума: 6;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 10 писмени
лабораторијска вежбања 5
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 25
тест/колоквијум 30