• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Пројектовање дизалица
Пројектовање дизалица ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0139
др Ненад Зрнић
, редовни професор
др Влада Гашић, доцент; дипл.инж.маш. Горан Милојевић, сарадник
Обавезни
6
Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

Циљеви:
Основни циљ предмета је постизање компетенције студента да овлада принципима пројектовања дизалица и да је оспособљен да се укључи у процес пројектовања дизалица у будућем инжењерском раду. Циљ је да овлада специфичним практичним вештинама за избор погонских група, прорачун носеће челичне конструкције колица и дизалице уз познавање стандарда за прорачуне, као и израду техничке документације.

Исходи:
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у инжењерској пракси: захтевима који се постављају пред пројектанта, повезивање основних знања из области транспортних машина и уређаја, овладавање методама и поступцима прорачуна дизалица, способности анализе алтернативних решења у процесу пројектовања, развоја вештине у презентацији пројеката.

Садржај теоријска настава:
Основни принципи пројектовања дизалица, трендови развоја, одржавање, транспорт дизалица и монтажа, испитивање и регистрација дизалица, мере заштите. Стандарди за прорачун носеће конструкције дизалице, избор витла, димензионисање и прорачун носеће конструкције и погона колица. Прорачун носеће конструкције мосне дизалице, избор геометрије главних и чеоних носача, доказ напона, доказ деформација, доказ динамичке крутости, оптерећења главног носача, докази заварених веза лимова носача. Еластична стабилност носача, локална стабилност лимова, прорачун везе главних и чеоних носача, прорачун чеоног носача, специфичност прорачуна једногредих мосних дизалица.

Садржај практична настава:
Израда пројекта двогреде мосне дизалице, избор погонских група, избор геометрије и прорачун носеће конструкције колица и дизалице, докази еластичне стабилности избочавања лимова, прорачун једногредих мосних дизалица. Рачунарске вежбе, прорачун носеће конструкције мосне дизалице помоћу МКЕ, уз обуку за коришћење и примену специјализованог програмског пакета KRASTA (KRAn STAtik, некомерцијална универзитетска верзија без ограничења везаних за прорачуне), за статичку и динамичку анализу носећих конструкција транспортних машина непрекидног и прекидног дејства методом коначних елемената.

Литература:
 • Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА.
 • Зоран Петковић: Металне конструкције у машиноградњи, Машински факултет Београд, 1996, КДА.
 • Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2009, ДВЛ
 • Рачунари, ИКТ/ЦАХ ИКТ/ЦСП

Просторија:
 • Лабораторија 459

Програмски пакет:
 • Софтверски пакет KRASTA – Program for statical and modal analysis of spatial frames, Kühne BSB GmbH, MANUAL, ДВЛ

Фонд часова
 • Aктивне наставе: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[1];
 • Други обл. наставе:[1];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава:Лабораторијске вежбе: 15; Израда пројекта: 15;
 • Провера знања:Оцена лаб. извештаја: 5; Оцена пројекта: 5;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 10 усмени 30
лабораторијска вежбања 20
пројекат 40
семинарски рад 0
рачунски задаци 0
тест/колоквијум 0