• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Пројектовање транспортних и логистичких система
Пројектовање транспортних и логистичких система ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0119
доц. др Ненад Косанић, доцент
доц. др Ненад Косанић, доцент
Обавезни
6
Неопходни одслушани предмети: Математика 3, Транспортни уређаји, Фабричка постројења и техничка логистика

Циљеви:
Основни циљ предмета је увођење студента у логику пројектовања савремених транспортних, складишних и логистичких система. Осим тога, циљ предмета је и развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектавања система који на најбоњи могуће начин треба да допринесу укупној ефикасности унутрашњег транспорта, складиштења и логистичких делатности, доприносећи тако укупном степену развијености привреде земље.

Исходи:
Студент је уведен у логику пројектовања и основне математичке моделе који се користе у моделирању транспортних, складишних и логистичких процеса. Студент је обучен да одреди најважније пројектне променљиве подсистема и система, као и да одреди најважније перформасе система и подсистема, који представљају меру успешности пројектних решења, тј. степен испуњења циљева постављених пројектанту.

Садржај теоријска настава:
Променљиве и променљиве перформанси система, елементарних подсистема и окружења флексибилних транспортних система (ФТС а). Елементарни подсистеми ФТС а: Основне карактеристике система двошинских флексибилних транспортера („power and free“). Основне карактеристике система подних флексибилних транспортера. Систем једношиних флексибилних транспортера: Систем шинских аутоматских возила; Систем аутоматски управљаних возила (АГВС а). Моделирање транспортних процеса:„Транспортни проблем“; Метода „о распоређивању“; Методе за одређивање променљивих система: Модел за одређивање смерова у мрежи транспортних стаза флексибилних транспортних система; Методе за одређивање потребног броја флексибилних транспортних уређаја. Основне поставке пројектовања свих подсистема складишта, складишно дистрибутивних и логистичких система: Подсистем за пријем робе; подсистем главног складишта; подсистем за прикупљање и сортирање поруџбина; подсистем за отпрему робе; Разрада и примери предаваног градива.

Садржај практична настава:
Израда задатака из „транспортног проблема“, методе „о распоређивању“ и задатка из модела за одређивање смерова у мрежи транспортних стаза ФТС а. Израда задатака из основних модела за одређивања променљивих система. Израда пројекта из конвенционалних складишта основних технологија складиштења, високорегалних складишта различитих степена аутоматизације, складишно дистрибутивних и логистичких система: Одређивање капацитета, површине и типа подсистема за пријем и сортирање робе на улазу и подсистема за отпрему робе; Избор технологије ускладиштења и капацитета у подсистему главног складишта; Избор технологије и основни прорачуни подсистема за прикупљање поруџбина; Техничке карактеристике стационарне складишне опреме; Одређивање укупног потребног броја транспортних уређаја примењеног транспортног подсистема; Дефинисање перформанси подсистема; Израда диспозиционог решења система; Консултације о проблемима, начинима решавања и препорукама за решавање подсистема складишта.

Литература:
 • Ђ. Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993, КДА
 • Ђ. Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница,МФ Београд, 1998; КДА
 • Ђ. Зрнић, Д. Савић, Симулација процеса унутрашњег транспорта, МФ Београд, 1997; КДА 
 • Ђ. Зрнић, Н. Косанић, Методе оптимизације у пројектовању – примери решених инжењерских проблема 1. део, МФ Београд,1996, ЗЗД. 
 • Ђ. Зрнић, Д. Петровић, Збирка решених задатака из фабричких постројења, МФ Београд, 1992. ЗЗД

Фонд часова:
 • Активна настава: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[2];
 • Други обл. наставе:[0];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава:Израда рач. задатака: 10; Израда пројекта: 15; Консултације: 5;
 • Провера знања:Оцена пројекта: 5; Оцена колоквијума: 5;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 10
лабораторијска вежбања 0
пројекат 30
семинарски рад 0
рачунски задаци 0
тест/колоквијум 30