• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију
Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0909
др Влада Гашић, доцент
др Влада Гашић, доцент
Обавезни
6
Неопходни одслушани предмети: Математика 1, Отпорност материјала
Пожељни одслушани предмети: Основе металних конструкција у машиноградњи

Циљеви:
Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са методом коначним елеманта и њеном применом у области прорачуна структура и механизама машина за механизацију. 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за 3Д пројектовање и прорачун транспортних, грађевинских и рударских машина.

Исходи:
Савладавањем студијског програма студент стиче: 1) опште способности које може да примени у инжењерској пракси (анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; развој критичког приступа) 2) предметно специфичне способности (примена рачунара у пројектовању и прорачуну транспортних, грађевинских и рударских машина).

Садржај теоријска настава:
Уводна разматрања, Метода померања, Директна метода крутости, Појам матрице крутости елемената, Глобална матрица крутости, Интерполационе функције, Алгоритам директне методе добијања матрице крутости за линијске КЕ, Глобална статичка анализа структура, Трансформациона матрица између локалних и глобалних координатних система, Формирање глобалне матрице крутости структуре, Формирање вектора оптерећења, Одређивање померања чворова структуре, Одређивање чворних утицаја елемената. Карактеристична решења носећих конструкција транспортних, грађевинских и рударских машина. Припрема улазних података (координатни системи, карактеристике пресека). Моделирање просторних решеткастих структура коначним елементима типа штапа и типа греде. Моделирање носећих конструкција изменљиве геометрије. Моделирање, хидроцилиндара, ужади и котурача као елемената носеће конструкције. моделирање зглобно – полужних механизама. Моделирање контурних услова. Обрада излазних резултата.

Садржај практична настава:
Моделирање у коначноелементом софтверу карактеристичних решења носећих конструкција транспортних, грађевинских и рударских машина (рамни носач, решеткасти носач, носећа конструкција конзолне дизалице, носећа конструкција порталне дизалице, носећа конструкција претоварног моста). Припрема улазних података (координатни системи, карактеристике пресека). Моделирање зглобно полужних механизама (захватни уређај багера са дубинском кашиком, мобилне подизне платформе, мобилне дизалице). 3Д моделирање механизама машина за механизацију (рударске, грађевинске, транспортне машине). 3Д моделирање склопа балансира колица механизама за кретање са пратећим моделирањем елемената склопа (осовина, чаура, носећи лим, лежај, точак, осигурачи, дистантне чауре, плочица за осигурање). 3Д моделирање склопа вучног котура (котур, лежај, носећи лимови, плочице, осовина). 3Д моделирање подсклопова носећих конструкција машина за механизацију (траверза, косници, рукавци..).

Литература:
 • Зоран Петковић, Металне конструкције у машиноградњи 2, МФ Београд, 2005, КПН
 • Скрипте (одабрана поглавља)

Фонд часова:
 • Активне наставе: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[0];
 • Други обл. наставе:[2];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава:Лабораторијске вежбе: 30;
 • Провера знања:Оцена лаб. извештаја: 10;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 10
лабораторијска вежбања 30
пројекат 60
семинарски рад 0
рачунски задаци 0
тест/колоквијум 0