• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Рударске и грађевинске машине
Рударске и грађевинске машине ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:

Мастер академске студије
0102
др Срђан Бошњак, редовни професор
ас. Небојша Гњатовић, асистент
Обавезни
6
Неопходни: дефинисано курикулумом студијског програма/модула
Пожељан одслушан и положен предмет Основе металних конструкција у машиноградњи


Циљеви:
Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са специфичностима радног процеса, конструкције, обликовања и прорачуна основних подсистема грађевинских и рударских машина, првенствено машина за континуални ископ и машина за уситњавање и просејавање; 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за пројектовање и прорачун грађевинских и рударских машина.

Исходи:
Савладавањем студијског програма студент стиче: 1) опште способности које може да примени у инжењерској пракси (анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; развој критичког приступа); 2) предметно специфичне способности (примена стечених знања из фундаменталних области на решавање конкретних проблема; примена савремених поступака пројектовања и прорачуна грађевинских и рударских машина).

Садржај теоријска настава:
Конструкциона решења и прорачун обртних ослонаца и механизама за окретање надградње машина копача. Конструкциона решења и прорачун гусеничних и корачајућих механизама за кретање машина копача. Намена, радни процес, структурна схема, погонски и преносни системи и прорачун роторних багера и багера ведричара. Аналитичко – експерименталне методе одређивања параметара статичке стабилности. Теоријске основе процеса уситњавања. Чељусне, конусне и ваљкасте дробилице и дробилице ударног дејства, млинови – конструкција, прорачун. Теоријске основе процеса просејавања. Статичка и динамичка сита – конструкција, прорачун.

Садржај практична настава:
Прорачун радне опреме, режима рада и снага механизама багера континуалног дејства. 3Д моделирање карактеристичних подсклопова багера континуалног дејства. Прорачунски модели просторних решеткастих подструктура роторног багера. Симулација спољашњег гоптерећења применом рачунара. Случајеви оптерећења. Идентификација напонско – деформационог стања. Израда конструкционе документације. Одређивање положаја, избор и прорачун основних параметара кружно лучног одлагача. Прорачун основних техничко – технолошких параметара, снаге и чврстоће чељусних и конусних дробилица, сита и млинова. Консултације.

Литература:
 • Срђан Бошњак, Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001., КПН
 • Срђан Бошњак, Писани изводи са предавања (handouts), Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ
 • Срђан Бошњак, Грађевинске и рударске машине Упутство за писање лабораторијског извештаја, Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ
 • Рачунари, ИКТ/ЦАХ
 • ИКТ/ЦСП

Просторија:
 • Лабораторија 459

Програмски пакет:
 • Софтверски пакет CATIA

Фонд часова
 • Активна настава: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[0.67];
 • Други обл. наставе: [1.33];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава:Аудиторне вежбе: 5; Лабораторијске вежбе: 20; Консултације: 5;
 • Провера знања:Оцена лаб. извештаја: 5; Оцена колоквијума: 5;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 10 усмени 30
лабораторијска вежбања 30
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 0
тест/колоквијум 30