• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Стручна пракса М - ТКЛ
Стручна пракса М - ТКЛ ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Master академске студије
0789
др Срђан Бошњак, редовни професор
др Срђан Бошњак, редовни професор
Обавезни
1
Нема услова

Циљеви:
Циљ предмета је упознавање студената са средствима, машинама и уређајима из области механизације који се користе у различитим гранама привреде, а нарочито у индустрији, грађевинарству, рударству, саобраћају, туризму, енергетици, процесној техници, услужним делатностима, итд., као и упознавање студената са основном технологијом израде челичних танкозидих цеви обима до 500 mm.

Исходи:
Савладавањем програма предмета студенти се упознају са: 1. Производним процесима у предузећима која производе или користе средства за механизацију, 2. Унутрашњим прекидним и непрекидним транспортом, 3. Процесима одржавања опреме и машина за механизацију, и др.

Садржај теоријска настава:
Увод. Основе примене мера безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме и средстава за рад уопште, а посебно у области механизације. Основни принципи рада уређаја и машина за механизацију. Основе технолошких процеса у индустрији која производи машине и конструкцију у области механизације. Основе пројектовања транспортних и логистичких система.

Садржај практична настава:
Организација и посете фабрикама металопрерађивачког комплекса у којима се производе машине и уређаји из области механизације и конструкције, као и посете индустријским предузећима у којима се користе средства унутрашњег транспорта која су истовремено и саставни део производног односно технолошког процеса, као и организација посете фабрикама које производе челичне конструкције, и елементе челичних и бетонских конструкција, где студенти стичу неопходна знања на пољима планирања и организације производних процеса, коришћења средстава унутрашњег транспорта и механизације, одржавања машина унутрашњег транспорта и механизације, повећања капацитета транспортних средстава и утицаја капацитета транспортних средстава на ефикасност производних процеса, одржавања транспортних средстава и машина за механизацију. Организација и посете великим индустријским системима за производњу електричне енергије који користе машине за механизацију од чије ефикасности и поузданости у раду је директно завистан производни процес, где студенти стичу неопходна знања из области пројектовања капацитета транспортних средстава, и правилног одржавања
истих. Анализа производних програма и типа производње у разматраним предузећима. Анализа утицајних фактора на пројектовање капацитета машина за механизацију. Приказ и анализа заступљених метода за планирање и праћење одржавања машина за механизацију. Предлог увођења нових метода. Снимак и анализа транспортних токова. Посета предузећима организована је према следећим производним целинама: Грађевинска механизација примењена на објекту високоградње - примена машина прекидног транспорта; Комплексна грађевинска механизација у енергетици; Комплексна рударска механизација на површинском копу; Вертикални
транспорт лифтовима; Вертикални транспорт дизалицама; Производња челичних профила.

Литература:
 • Тошић, С.: Транспортни уређаји - Механизација транспорта, Београд, 1999.
 • Острић, Д., Тошић, С.: Дизалице, Београд, 2005
 • Петковић, З.: Металне конструкције у Машиноградњи, Београд, 1996.
 • Бошњак, С.: Роторни ровокопачи, Београд, 2001.
 • Зрнић, Ђ., Прокић,М., Миловић, П.: Пројектовање ливница, Београд.

Фонд часова:
 • Активне настава: [0]; Предавања: [0]; Вежбе: [0];
 • Други обл. наставе: [0]; Студијски истр. рад: [0];
 • Фонд часова остало: [0.07]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава:
 • Практична настава:
 • Провера знања:

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 70 презентација сем. рада 30
лабораторијска вежбања 0
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 0
тест/колоквијум 0