• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Мастер академске студије - M.Sc Транспортне машине
Транспортне машине ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Мастер академске студије
0308
др Ненад Зрнић,редовни професор
дипл.инж.маш. Милош Ђорђевић, сарадник-истраживач
Обавезни
6
Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

Циљеви:
Основни циљ предмета је упознавање студента са машинама прекидног и непрекидног транспорта, типовима и конструкционим решењима и принципима рада. Циљ је увођење студента у овладавање практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су главни параметри машина, анализа оптерећења, избора погонске групе и прорачуна капацитета претовара.

Исходи:
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада транспортних машина прекидног и непрекидног транспорта, избор параметара,дефинисање оптерећења носеће конструкције, избор и прорачун погонске групе и одређивање капацитета машина у експлоатацији.

Садржај теоријска настава:
Одређивање капацитета транспорта машина непрекидног и прекидног дејства. Машине непрекидног транспорта, тракасти транспортери, плочасти транспортери, висећи транспортери, елеватори, завојни транспортери, осцилаторни транспортери, ваљкасти транспортери, гравитациони транспортери, бункери и затварачи, жичаре, основне перформансе машина, конструкциона извођења, основе прорачуна. Машине прекидног транспорта са транслаторним кретањем, мосне дизалице, порталне дизалице, претоварни мостови, контејнерске дизалице, перформансе, принципи рада, анализа оптерећења, прорачуни. Машине прекидног транспорта са обртним кретањем, конзолне дизалице, торањске дизалице, обртне лучке дизалице, перформансе, конструкције, механизми. Лифтови и машине унутрашњег транспорта, виљушкари, регалне дизалице.

Садржај практична настава:
Прорачун машина непрекидног транспорта са траком, прорачун по контури и избор погонске групе тракастих транспортера, прорачун машина са ланцем као вучним елементом плочасти и грабуљасти транспортери, прорачун кофичастих елеватора, ваљкастих транспортера (ролганга), завојних (пужних) транспортери. Видео прикази савремених конструкција машина прекидног транспорта, анализа рада машине у систему, аутоматизација рада. Упутство и израда семинарског рада из области дизалица са транслаторним или обртним кретањем, односно лифтова и осталих машина унутрашњег транспорта.

Литература:
 • Слободан Тошић, Транспортни уређаји механизација транспорта, Машински факултет Београд, 1999, КДА
 • Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА
 • Слободан Тошић: Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго издање, Машински факултет Београд, 2001, ЗЗД
 • Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2009, ДВЛ
 • Рачунари са интернет конекцијом, , ИКТ/ЦАХ

Просторија:
 • Лабораторија 459

Фонд часова:
 • Активне наставе: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[0];
 • Други обл. наставе:[2];Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава: Аудиторне вежбе: 10; Израда рач. задатака: 13; Израда сем. рада: 5; Консултације: 2;
 • Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 7; Оцена сем. рада: 3;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 30
лабораторијска вежбања 0
пројекат 0
семинарски рад 14
рачунски задаци 45
тест/колоквијум 0