• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Основне академске студије - B.Sc Основе металних конструкција у машиноградњи
Основе металних конструкција у машиноградњи ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Основне академске студије
0908
др Влада Гашић, доцент
др Влада Гашић, доцент
Изборни
6
Неопходни: Одслушани предмети: Инжењерска графика, Математика 1, Отпорност материјала, Машински материјали.
Пожељни: Одслушани предмети: Машински елементи 1, Машински елементи 2.

Циљеви:
Основни циљ предмета је увођење студента у логику пројектовања и прорачуна металних конструкција у машиноградњи. Осим тога, циљ предмета је и развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектавања карактеристичних носећих конструкција, кроз фазе конципирања, избора параматера, димензионисања и прорачуна конструкција.
Исходи:
Студент је уведен у логику пројектовања и прорачуна металних конструкција у машиноградњи. Студент је обучен да прорачуна спојеве, носаче и оптерећења носећих конструкција. Такође, студент је уведен у процедуре димензионисања и израде пројеката за носеће конструкције у машиноградњи.
Садржај теоријска настава:
Основне препоруке при пројектовању металних конструкција у машиноградњи, материјали металних конструкција, Главна оптерећења носећих конструкција, допунска оптерећења носећих конструкција, утицај погонске класе, случајеви оптерећења прорачуна металних конструкција, докази при димензионисању металних конструкција у машиноградњи: доказ напона, доказ еластичне стабилности, доказ деформација, доказ сигурности веза, доказ времена пригушења осциловања конструкције, доказ напона у погледу замора материјала, доказ динамичке стабилности, доказ сигурности против претурања; доказ еластичне стабилности центрично притиснутог штапа. Носачи. Основи конструисања решеткастих носача, Пуни носачи, општа разматрања прорачуна раванских система, основни принципи методе утицајних линија, примена утицајних линија за одређивање реакција, трансверзалних сила и момената савијања, Прорачун статички одређених решетки.
Садржај практична настава:
Прорачун вијчаних и заварених веза металних конструкција, Димензионисање карактеристичних металних конструкција, Одређивање сила у штаповима услед покретног оптерећења, прорачун еластичне стабилности центрично притиснутог штапа.

Литература:
 • Уџбеник: Металне конструкције у машиноградњи 1, З. Петковић, Д.Острић, МФ Београд, 1996; Скрипте
 • Изводи из стандарда, Таблице челичних профила

Фонд часова:
 • Активна настава: [4]; Предавања:[2];Вежбе:[2];
 • Други обл. наставе: [0.33]; Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава: Аудиторне вежбе: 20; Консултације: 9; Израда рач. задатака: 6; Дискусија и радионица: 5;
 • Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 4; Оцена колоквијума: 6;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 0
лабораторијска вежбања 20
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 20
тест/колоквијум 30