• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Основне академске студије - B.Sc Транспортни уређаји
Транспортни уређаји ПДФ Штампање стране Емаил адреса
Студијски програм:
Ознака предмета:
Наставник:
Сарадник у настави:
Статус предмета:
Број ЕСПБ бодова:
Услов похађања:
Основне академске студије
0264
др Ненад Зрнић, редовни професор
др Влада Гашић, доцент
Изборни
6
Неопходни:
oдслушани и положени предмети: Инжењерска графика, Отпорност материјала, Машински материјали, Машински елементи 1
Пожељни: одслушан и положен предмет Машински елементи 2

Циљеви:
Основни циљ предмета је упознавање студента са елементима транспортне технике и његово увођење у овладавање практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су анализа процеса рада, избора, димензионисања и прорачуна транспортних уређаја као елемента транспортних машина прекидног и непрекидног транспорта.

Исходи:
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада транспортних уређаја, избор параметара, димензионисање и рачунарско моделирање транспортних уређаја, као и способност прорачуна и решавања конкретних проблема у пракси.

Садржај теоријска настава:
Видео приказ и преглед дизаличних машина. Одређивање погонске групе механизама и дизалица. Прорачун елемената погонских механизама. Прорачун добоша и кочница. Прорачун механизама за дизање. Прорачун механизама за транслаторно кретање. Лабораторијска вежба на рачунару, 3D моделирање елемената погонских механизама у софтверу CATIA.

Садржај практична настава:
Прорачун вијчаних и заварених веза металних конструкција, Димензионисање карактеристичних металних конструкција, Одређивање сила у штаповима услед покретног оптерећења, прорачун еластичне стабилности центрично притиснутог штапа.

Литература:
 • Ненад Зрнић - Писани изводи са предавања (handouts)
 • Слободан Тошић и Давор Острић - Дизалице, Машински факултет, 2005.
 • Сава Дедијер - Транспортни уређаји, Грађевинска књига,1987, Слободан Тошић - Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго издање, Машински факултет, 2001.

Фонд часова:
 • Активне наставе: [6]; Предавања:[2];Вежбе:[4];
 • Други обл. наставе:[0]; Студијски истр. рад:[0];
 • Фонд часова остало: [1]

Методе извођења наставе:
 • Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 • Практична настава: Аудиторне вежбе: 20; Консултације: 9; Израда рач. задатака: 6; Дискусија и радионица: 5;
 • Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 4; Оцена колоквијума: 6;

Оцена знања
Предиспитне обавезе (број поена) Број поена Облик завршног испита Број поена
активност у току предавања 0
лабораторијска вежбања 20
пројекат 0
семинарски рад 0
рачунски задаци 20
тест/колоквијум 30